Sıkça Sorulan Sorular

 

Efes Varlık Yönetim A.Ş., bir Türkiye İş Bankası iştiraki olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından verilen kuruluş izniyle 8 Şubat 2011 tarihinde kurulmuştur.

Sektöründe 10 yılı aşkın süredir Türkiye İş Bankası güvencesi ve kurumsal yapısı ile finansal kuruluşların sorunlu alacaklarının satın alınması, tahsilatı ve sorunlu kredilerin yeniden yapılandırılarak müşterilerinin ekonomiye geri kazandırılması doğrultusunda çalışmalar yürütmektedir.

Varlık yönetim şirketleri, başta bankalar olmak üzere finans kurumlarının tahsili gecikmiş alacaklarını devralarak yeniden yapılandırıp, tahsil etmeye çalışarak borçluları finansal özgürlüklerine kavuşturan şirketlerdir. Varlık yönetim şirketlerinin faaliyetleri 14.07.2021 tarihinde yeniden düzenlenen yönetmelik kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından denetlenir ve düzenlenir.

Bankalar veya diğer finans kurumları tahsil edemedikleri alacaklarını BDDK’nın usul ve esasları paralelinde belirlenmiş olan yöntemler dahilinde varlık yönetim şirketlerine devretmektedirler.

Borç devrinin hukuki dayanağı; Türk Borçlar Kanununun 183 ‘üncü ve 205’inci maddeleri kapsamında; “kanun, sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacaklı, borçlunun rızasını aramaksızın alacağını ve sözleşmenin tarafı sözleşmeyi, sözleşmeden doğan taraf olma sıfatı ile birlikte sözleşmeden kaynaklı bütün hak ve borçlarını üçüncü bir kişiye devredebilir.” maddesidir.

Varlık yönetim şirketinin devralmış olduğu alacağın tek muhatabı varlık yönetim şirketi olup, alacağını devreden bankayla borçlunun hiçbir yasal ilişkisi kalmaz.

Varlık yönetim şirketleri borçluların kimlik ve iletişim bilgilerini doğru tespit etmekle yükümlüdür. Varlık yönetim şirketlerinin borçluya bildirdiği iletişim bilgileri üzerinden şirket ile doğrudan kendilerinin iletişim kurması ya da borçlu ile iletişim kurulduğu esnada borçlunun ve kendilerinin onay vermesi suretiyle, borcu ödemek, borcu üstlenmek, borca veya sözleşmeye katılmak isteyenler dışında, borçla ilgili yetkili olmayan üçüncü kişilere borçla ilgili herhangi bir şekilde bilgi verilemez ve bu kişilerle iletişim kurulamaz.

Borcunuzu ödemek üzere müşteri temsilcilerimiz ile temasa geçebilir,  ödeme gücünüze uygun koşullarla peşin veya taksitli ödeme planına bağlayabilirsiniz. Uzlaşılan tutarı anlaşmalı bankaların internet şubelerinden havale veya EFT yaparak veya kredi kartınızla ödeyebilirsiniz.

Ödemeniz tamamlandığında, ilgili dosyaya ait borcu yoktur yazısı istediğiniz iletişim kanalıyla tarafınıza 3 iş günü içerisinde gönderilecektir. Yaptığınız ödemelerin dekontlarında TCKN bulunmadığı durumlarda ödemeniz takip edilemediği için bu süreç uzayabilmektedir.

Belge talebinde bulunmak için 0 216 538 46 00 no'lu telefondan arayabilir ya da info@efesvarlik.com.tr mail adresinden talebinizi iletebilirsiniz.

Bu işlem icra daireleri tarafından yapıldığı için sisteme yüklenmeme vb. durumlar söz konusu olabilir. Bu durum borcun olmadığı anlamına gelmemektedir. Borcunuzu ilgili icra dairesinden öğrenebilir ya da Kredi Kayıt Bürosu’ndan bilgi alabilirsiniz.

Ödeme planınıza uygun olarak ödeme yükümlülüğünüz yerine getirmemeniz durumunda, alacağın tahsilini teminen yasal takiplere başlanabilir/ devam edilebilir. Bu da ilave masraf ve maliyetlerin oluşmasına neden olarak borcunuzun artmasına sebebiyet verebilir. Bu nedenle ödeme planına bağlanmış yükümlülüğünüzü yerine getiremeyecek olduğunuz durumlarda müşteri temsilcilerimizle temasa geçerek ödeme tarihinizi öteleyebilir , veya ödeme planınızı revize edebilirsiniz.

0 216 538 46 00 no'lu telefon üzerinden Müşteri Temsilcilerimiz  ile görüşebilirsiniz.

Dosyanızın bulunduğu İcra Müdürlüğü’nde dosya kapama işlemleri dahil, yapılması gereken diğer tüm işlemlerde (haciz fekleri, banka blokelerinin kaldırılması vb.) bir takım harç ve yasal masraflar doğmaktadır.. Söz konusu tutarlar, İcra Müdürlüğü tarafından hesaplanır, borçtan sorumlular bu harç ve masrafları ilgili İcra Müdürlüğü aracılığıyla devlete ödemekle yükümlüdür.

Efes Varlık Yönetim tarafından banka ve finansal kuruluşların tahsili gecikmiş alacakları hakkında bilgi verilmesi, bankaların tahsili gecikmiş portföylerinin veya devir alınan gecikmiş alacaklarının idare, takibi ve tahsili için gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve alacak yapılandırmaları faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlemelerinin yapılması, planlama, istatistik, risk yönetimi, güvenliğin sağlanması, kara paranın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum; KKB, BDDK, TCMB, SPK, MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla, 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Efes Varlık Yönetim, 4743 sayılı Mali Sektöre olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 24893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bankalar ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıkların satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacıyla ve finans ürünleri ile ilgili hizmetlerinin verilebilmesi ve üzere bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun ilgili maddeleri ve yükümlülüklerinde belirtilen veri işleme ve muhafaza şartları kapsamında kişisel verilerinizi işleyecektir.

Kişisel verileriniz; mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı veya izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile kişisel verilerin işlenme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarıve amaçları çerçevesinde paylaşılabilmektedir.

Şirketimiz tarafından gönderilen iletiler elektronik ticaret kapsamında olmayıp yasal olarak borcunuzun devir ve temlik alındığı finansal kuruluşlar ile aranızdaki kredi sözleşmesinden doğan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Bu kapsamda borcunuzun devir ve temlik alındığı finansal kuruluşlara açık rızanız kapsamında vermiş olduğunuz veya açık kaynaklarda tarafınızca alenileştirilmiş iletişim bilgileri kullanılarak ; yasal yükümlülükler ve hukuki menfaatler çerçevesinde gönderilen ve borç bilgisi içermeyen SMS’lerde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.  Bununla beraber şirketimizin tabii olduğu ilgili yönetmelik gereğince varlık yönetim şirketleri, devraldıkları alacaklara ilişkin takip ve tahsil işlemlerine başlamadan önce asıl borçluların veya yasal temsilcilerinin Risk Merkezi veya elektronik haberleşme işletmecilerinin rehber hizmetleri üzerinden sorgulanan ya da kaynak kuruluşlardan alınan iletişim adreslerine yazılı bildirimde bulunabilmektedir.

Sözleşmeli hukuk başvurusu süresince aydınlatmaya dayalı ve açık rızanız kapsamında sizlerin ve belirttiğiniz iş ortaklarınızın işlenen kişisel verileri; iletişim, inceleme, değerlendirme, sözleşme kurulması ve iş süreçlerinin yürütülmesi amacı ile sınırlı olmak üzere bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi kapsamında başvurunuzun incelenebilmesi ve iş sözleşmesinin kurulabilmesi için gerekli olan bilgilerin temini, işe yeterlilik değerlendirmesi ve sair testlerin yapılabilmesi; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması  hukuki sebebi kapsamında başvurunuzun sözleşmeli hukuk süreçlerimize uygunluğunun incelenebilmesi, iletilen bilgilerin doğruluğunun teyit edilebilmesi, gerekli mülakatların yapılabilmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebi kapsamında sözleşmeli hukuk pozisyonuna başvuran ilgili kişi/kişilerin şirket prensiplerine uygunluğunun değerlendirilebilmesi, diğer başvurularda iletilen bilgilerle eşleştirme yapılabilmesi amaçları ve işleme şartlarına dayanılarak işlenmekte, ilerleyen süreçlerde ihtiyaca istinaden gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi ile ihtiyaç duyulması halinde yeniden görüşme sağlanabilmesi amacıyla 1 yıl süre ile ortak hizmet birimi veri havuzumuzda saklanmaktadır.

İş başvurusu süresince aydınlatmaya dayalı ve açık rızanız kapsamında işlenen kişisel verileriniz; işe alım süreçleri amacı ile sınırlı olmak üzere bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi kapsamında başvurunuzun incelenebilmesi ve iş sözleşmesinin kurulabilmesi için gerekli olan bilgilerin temini, işe yeterlilik değerlendirmesi ve sair testlerin yapılabilmesi; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmas  hukuki sebebi kapsamında başvurunuzun başvurulan pozisyona uygunluğunun incelenebilmesi, iletilen bilgilerin doğruluğunun teyit edilebilmesi, gerekli mülakatların yapılabilmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebi kapsamında ilgili kişinin şirket prensiplerine uygunluğunun değerlendirilebilmesi, diğer başvurularda iletilen bilgilerle eşleştirme yapılabilmesi amaç ve işleme şartlarına dayanılarak işlenmekte, ilerleyen süreçlerde ihtiyaca istinaden gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi ile ihtiyaç duyulan iş pozisyonları için yeniden görüşme sağlanabilmesi amacıyla 1 yıl süre ile insan kaynakları veri havuzumuzda saklanmaktadır.

Kurumsal İletişim

 

Çözüm Merkezi / Çağrı Merkezi