Kişisel Verilerin Korunması

 

EFES VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ 6698 SAYILI KANUN UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

EFES Varlık Yönetim Anonim Şirketi, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizi işlediğimiz araçlar, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

·         Veri Sorumlusu: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak EFES VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ (“EFES VARLIK”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenecektir.

 

·         EFES Varlık Tarafından Toplanan Kişisel Veri Kategorileri ve İşleme Amaçları: EFES Varlık tarafından “hizmet alan kişi” veri konusu kişi grubu olarak borçlulara ödeme sürecine ilişkin kolaylıklar sağlamak amacıyla yürütülen süreçlerde gerekli olan kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel veriler aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

4743 sayılı Mali Sektöre olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun, Bankacılık Kanunu, 24893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bankalar ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıkların satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması, devir ve temliki amacıyla ve finansal çözümler ile ilgili hizmetlerinin verilebilmesi ve bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi amacıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

 

EFES Varlık tarafından banka ve finansal kuruluşların tahsili gecikmiş alacakları hakkında bilgi verilmesi, uygun ödeme planlarının sunulması, bankaların tahsili gecikmiş portföylerinin veya devir alınan gecikmiş alacaklarının idare, takibi ve tahsili için gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve alacak yapılandırmaları faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlemelerinin yapılması, planlama, istatistik, risk yönetimi, güvenliğin sağlanması, kara paranın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum; KKB, BKM, BDDK, TCMB, SPK, MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

·         İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişi ve Kurumlar ile Aktarım Amaçları Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında ve bu amaçlarla sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olmak kaydıyla;

Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, MASAK, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, KOSGEB, GİB, Hazine Müsteşarlığı, SGK gibi kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere; Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, danışmanlar, KKB ve FINDEKS dahil yerli ve yabancı destek hizmeti kuruluşları, finans kuruluşları, bağımsız denetim şirketleri, ödeme sistemleri kuruluşları ve bankalar, anlaşmalı avukatlar, borçlu aramaları yapan iş ortağı çağrı merkezleri ile işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, gönderilerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine aktarılmaktadır.

 

 

·         Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi : Kişisel verileriniz, telefon görüşmesi sırasında veya görüşme sonrasında gönderilen SMS içerisinde yer alan linke tıkladığınızda ileteceğiniz bilgiler ve devir ve temlik aldığımız ilgili kuruluşlardan yasal çerçevede edinilen evraklar aracılığıyla işlenmektedir. Bu yöntemle toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

o    Sağlık ve Ceza Mahkumiyetine ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz ile kimlik teyidi yapmak için telefon görüşmesinde alınan biyometrik doğrulamaya dayalı ses imzası verileriniz açık rızanızın bulunması,

o   Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıt verileriniz bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda EFES Varlık talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir. (10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile; ilgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse 10 sayfaya kadar ücret alınmayacağı, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabileceği, başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücretin söz konusu kayıt ortamının maliyetini geçemeyeceği belirlenmiştir.)

 

 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri Anayasal ve kanuni düzenlemeler bağlamında:  

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in 5. maddesi uyarınca, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla EFES Varlık Yönetim Anonim Şirketi’nin İçerenköy Mahallesi Karaman Çiftlik Yolu Caddesi No:47 Kar Plaza K:4-5 Ataşehir/ İstanbul adresine kimliğinizi açıklayan ek bilgi ve belgeler ile yazılı olarak, ......@hs3.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) ile, kvkk@EFESvarlik.com.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya ilgili kişi tarafından EFES Varlık sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvuru formuna https://www.efesvarlik.com.tr/ adresinden erişebilirsiniz. EFES Varlık’ın kişisel verilerinizin hukuka aykırı paylaşımının önlenmesi amacıyla kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

 

Başvurunuzda; adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın ve talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. (Anılan başvurulara kanunda sayılan özel nitelikli kişisel verilerinizden herhangi birinin eklenmemesi, eklenmesi halinde Efes Varlık Yönetim A.Ş.’nin sorumluluğu kapsamında olmayacağını bilgilerinize sunarız.)

Kurumsal İletişim

 

Çözüm Merkezi / Çağrı Merkezi